دو ستونه

کتاب های متولد شده نیوشه

فولکلور چیست؟

تعریف فولکلور به قلم دکتر عباس قنبری عدیوی اصطلاح فولکلور (folklore) از دو بخش فولک (folk) به معنی توده و لور…

سه ستونه

کتاب های متولد شده نیوشه

فولکلور چیست؟

تعریف فولکلور به قلم دکتر عباس قنبری عدیوی اصطلاح فولکلور (folklore) از دو بخش فولک (folk) به معنی توده و لور…

تجلّی حضور موفق زن بختیاری

تجلّی حضور موفق زن بختیاری؛ در عرصه زندگی؛ فرهنگ و سیاست عبّاس قنبری عُدیوی[۱] چکیده: بختیاری قسمتی از تمدّن و فرهنگ…

چهار ستونه

کتاب های متولد شده نیوشه

فولکلور چیست؟

تعریف فولکلور به قلم دکتر عباس قنبری عدیوی اصطلاح فولکلور (folklore) از دو بخش فولک (folk) به معنی توده و لور…

تجلّی حضور موفق زن بختیاری

تجلّی حضور موفق زن بختیاری؛ در عرصه زندگی؛ فرهنگ و سیاست عبّاس قنبری عُدیوی[۱] چکیده: بختیاری قسمتی از تمدّن و فرهنگ…

آشنایی با مدیر مسوول انتشارات نیوشه

آشنایی با مدیر مسوول انتشارات نیوشَه: عبّاس قنبری عُدیوی فرزند شهباز (تیره اُدیوی، طایفه بابااحمدی، دورکی باب، هفت لنگ بختیاری) زاده…