برچسب: کارنامه انتشارات نیوشه

کتاب های متولد شده نیوشه

کارنامه انتشارات نیوشه ۱- داستان سیاووش (شاهنامه بختیاری)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۸۹. ۲- نام واژه؛ ناصر کلانتر، به کوشش: ابراهیم کلانتر، ۱۳۸۹. ۳- گوگری (برادری)؛ فرازهایی از تاریخ بختیاری به زبان بختیاری؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۸۹. ۴- روش ها و مدل هایی برای همکاری موفقیّت آمیز، جامعه، مدرسه و خانواده؛ میشل.جی. دایتز. جیم والی؛ ترجمه محمّدرضا جهانگیری بابادی، ۱۳۸۹. ۵- گوگری؛ جواد خسروی نیا، چاپ دوم، ۱۳۹۰. ۶- شاهنامه بختیاری (هفت خوان رستم)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۹۰. ۷- جُستاری در فرهنگ و هنر بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۰. ۸- بوی خوش باوینه؛ هوشنگ فرجی فر، ۱۳۹۰. ۹- معناگران صورت،...

ادامه خواندن ←