پرسش های شما | پیوندها | مقالات | عکس و سند | آثار و کتاب ها | تازه های نشر | معرفی انتشارات | صفحه اصلي
اطلاعيه  
اخبار
دیدگاه ها
معرفی نویسندگان
تماس با ما
در باره این برنامه
خواندنی
راهنما
معرفی مدیر انتشارات
تبليغات

 

 

 

 
کتاب(گياهان دارويي و مشکلات گوارشي (نگرشي بر تاثير گياهان دارويي بر روي مشکلات و اختلالات گوارشي) ) اثر(نويسندگان: عسکر قنبري عديوي مسلم فرخي برجويي فاطمه نريمان کاظم آقايي کامران عبداللهي دزّکي به زودي منتشر مي شود.)
انتشارات نيوشه آمادگي دارد پايان نامه هاي تحصيلي را با هماهنگي مولفان به صورت کتاب چاپ و منتشر نمايد،.
با هماهنگي انتشارات و ارسال کتاب از مولفان محترم، آثار انتشارات در سايت سراي اهل قلم معرفي مي شود.
انتشارات نيوشه آثار شعر و داستان شما را منتشر مي کند.
انتشارات نيوشه آثار درسي و کتاب هاي دانشگاهي شما استادان محترم را منتشر مي کند.
استفاده از مقالات و مطالب اين وبگاه با ذکر منبع و زمان بهره برداري، آزاد است.
اطلا عات سايت 
مهمانان سایت  

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خواندنی
موضوع : امام مهدی:
1- امام مهدي (ع) :
موضوع : ذوالفقار
* اي صاحب ذوالفقار برخيز// مطلوب دل خمار برخيز
موضوع : منتظران
3- نگاه منتظران عاشقانه مي خواند كه آفتاب شب انتظـــار در راه است
موضوع : اقوام روزگار
4- اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومي كه گشت فاقد اخلاق مردني است
موضوع : بدنامی حیات
5- بدنامي حــيات دو روزي نبــود بيش آن هم “كليم”با تو بگويم چه سان گذشت
موضوع : تکیه برپست
آنها که اسب داشتند غبارشان نشست//این گردوخاک خران شمانیزبگذرد
موضوع : ازشهید رجایی
وقتی خانه شهید رجایی رفته بودیم همسر محترمش گفت:رجایی تاآخرعمرش باحقوق معلمی زندگی کرد.حتی وقتی رییس جمهوری بود از آموزش وپرورش برای اونوشتند که شماتنها باید ازیک جاحقوق بگیرید !اوگفت من فقط با حقوق معلمی زندگی خواهم کرد وهیچوقت از ریاست جمهوری پولی دریافت نکرد.(نقل:عباس قنبری)
موضوع : بامعلم شهید
خدایا چنان کن که این پست ها پستمان نکنند!
موضوع : دعای امام سجاد
پروردگارا من درکلبه ی گدایی خود چیزی دارم که تو درعرش کبریایی خود نداری!من چون تویی دارم وتوچون خودی نداری ! !
موضوع : سخن امام علی به مالک
هیچکس درروزتن آسایی گرانبارتروبه هنگام بلاناهموارتروبه هنگام اجرای عدالت بی رغبت تر ودروقت خواستن وطلب پافشارترودربرابربخشش ناسپاس تروبه هنگام ردتقاضادیرپذیرترودرسختی های روزگارناشکیباترازخواص نیست
موضوع : گفته های مدیران
تمام فعالیت هاواقدام های مدیربه تصمیم گیری معتبرودرست اوبستگی دارد.
موضوع : مناجات
خداوندامرا بینشی عطا فرما تا تو را بشناسم و دانشی تا خود را و صحتی تا از کار لذت ببرم و ثروتی تا محتاج نباشم و نیرویی تا در نبرد زندگی فایق شوم همتی تا کارها را از وقت نگذرانم استقامتی تا کار را به انجام برسانم و صبری تا سختی ها را تحمل کنم توانایی تا میانه رو باشم طبعی که تا با مردم بسازم و بزرگواری تا با دشمنانم مدارا کنم بینایی تا زیبایی های جهان را ببینم عشقی که تو و همه را دوست بدارم و سعادتی تا خدمتگزار دیگران باشم ایمانی تا اوامرت را اطاعت کنم امیدی تا از ترس و اضطراب بر کنار باشم عقلی تا از خود نگویم و معنویتی تا زندگیم معنی داشته باشد.آمین یا رب العالمین .
موضوع : چشمارو چیست ؟
کوزه ای که در آن برای صدقه ودفع بلاپول خرد می ریخته وازبام به زیرمی افکنده اند تاکوزه بشکند ودرمها پراکنده شود ومستحقان آن سکه هارابیابندوخوش دل شوند.
موضوع : عشق چیست؟ ازدکتر شریعتی
عشق زاییده ی تنهایی است وتنهایی نیز زاییده عشق است . تنهایی به معنای این نیست که یک فرد بی کس باشد کس درپیرامونش نباشد .اگر کسی پیوندی کششی .انتظاری ونیاز پیوستگی واتصالی دردرونش نداشته باشد نسبت به هرچیزی .نسبت به هرکسی .اگرمنفردوتک هم باشد تنها نیست برعکس کسی که نیاز چنیمن اتصال وپیوست وخویشاوندی دردرونش حس می کند که ازاوجداافتاده بریده شده وتنها مانده است درانبوه جمعیت نیز تنهاست .چنین روحی که ممکن است درآتش یک عشق زمینی ویا درآتش یک عشق ماورایی بسوزد وبگذارد پرستش را در عالیترین شکلش نوعی از دعایانیایش را بوجود می آورد که بقول کارول :نیایش است که زاییده ی عشق است.مجموعه آثار -نیایش ص 133
موضوع : باشهید بی ادعای انقلاب
به اتفاق دوستان وهمراه استاد عزیز ومعلم اخلاق دکتر فانی به خانه شهیدرجایی رفتیم همسرش گفت.دردوران جنگ یکی ازافسران ارتش ازکرمان شاه به خانه ماآمد پس از چندساعت بحث وسخن دوبسته کلوچه کاک آورده بود هرچه اصرارکرد رجایی نگرفت وآنها را قبول نکرد .فردا صبح نگهبانان جلوی خانه گفتند ببخشید مامقداری ازاین کلوچه هاراخوردیم حلال کنید .نه رجایی آن سوغات راگرفت ونه آن افسر آنها رابرد
موضوع : رجایی معلم خوبی بود
خانم رجایی برای ما گفت :روزی ایینه نداشتیم رجایی ازیکی ازدوستانش که اتومبیل تعمیر می کرد یک شیشه بزرگ گرفت وبا کمی تغییر وتعمیر یک آیینه ی قدی درست کرد.(آن آیینه رامادرمنزل شهیدرجایی دیدیم وفهمیدیم که مردان بزرگ درعمل وگفتاریکی هستند -میزکوچک فلزی که امروز درمدارس ماهم کمترهست.کرسی ولحاف قدیمی .دفاترتمرین ریاضی که درس می داد.کتابهایش .لباس های ساده وچندصندوق رخت و...نشان ازساده زیستی این معلم جاوید می داد.عباس قنبری )
موضوع : یک حدیث از امام مهدی
ان خاتم الاوصیاء بی یدفع البلاءمن اهلی وشیعتی (من وصی آخرین ام به وسیله ی من بلاازخانواده وشیعیانم دفع می شود.
موضوع : درمکتب صاحب الزمان (ع)
ان الله معنا فلا فاقه بنا الی غیره والحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا:(خداباماست ونیازمنددیگری نیستیم حق باماست وباکی نیست که کسی ازماروی بگرداند.) منبع:الغیبه /توسی /ص 285
موضوع : رییس علی دلواری ودرس اعتماد
شهریور یادآور شجاعت شهید دفاع از نوامیس کشور رییس علی دلواری از لرهای بوشهر است این قهرمان شریف 1294خورشیدی به هنگام جنگ بااستعمارگران از پشت سر ؟؟؟به تیر خودی شهید شد وی با شهادت خود روح دلاوری و ایمان و آزادگی رادر ایرانیان تجدید کرد درتاریخ چقدر مردان بزرگی چون امیرکبیر و قائم مقام فراهانی و ...به دست خودیها کشته وشهید شدند ؟>؟ما از این اوراق تاریخ درس گرفته ایم ؟؟؟
موضوع : امام مهدي:
1- امام مهدي (ع) :
موضوع : یک بیت شعر =یک کلام درست
صدبار نوشتیم و جوابی نفرستاد//این هم که جوابی نفرستاد <<جوابی>> است
موضوع : الازنگي درافسانه بختياري
درافسانه هاي بختياري موجودي ازتبارديوان وغولهاي آدم خواردرانديشه ي فريب و خوردن دختراني برمي آيد كه ازخانه ومال خود دورشده اند .افسانه تمتي يكي گونه هاي افسانه يا متل هاي تخيلي است كه در آن شخصيتي فريبكارو درنده خو درهيات مهرباني و رافت قصد خام كردن طعمه هاي خود را دارد . او به شكل پيرمردي مهربان درمي آيد و.....الازنگي نماد ظلم و ستم مردمانيست كه در دنيا به ترفند زيركاني چون تمتي گرفتار مي آيند .
موضوع : شاگرد درس نخوانده !!!
اگر دانش آموز بوده ویا معلم هستید این نکته ملموس تر میشود که بگوییم :همیشه دانش آموزی از حضورمعلم واستاد نگران است که 1-درس نخوانده باشد 2-می خواهد بازیگوشی کند 3-معلم را دوست ندارد 4-نمی خواهد دستش پیش استاد رو شود و...اگر ما شاگردان کلاسی باشیم که امام زمان -ص- معلم ما باشد چقدر دوست داریم بیاید ؟؟چقدر محیط کلاس رابرای حضوروی آماده میکنیم ؟یا ما هم درس نخوانده و.....
موضوع : شهید جبار قلاوند
زمانی که اندیمشک زندگی می کردیم باجباردرسپاه آشناشدم .تنهاپسر خانواده ای بود که سالها پدرشان به رحمت حق پیوسته بود .جبارچندخواهرداشت و اخلاق عالی او برادران بسیاری را در سپاه و جنگ و...برایش ساخته بود .من اوقات خودراباهمین بچه ها چون محمدقاسم زاده -عزیزمحمودی-محمدرضافردچیان وقویدل و... میگذراندم .جبارازنظرروحی آدمی جوانمردومتواضع ودرعین حال جدی بود .این روزهاکه خاطره های دوران جنگ را مرور میکنم حسابی دلم برای آنها تنگ میشود .خدا مقامشان را رفیع گرداند وما دربرابر شان شرمنده نکند.
موضوع : ای یوسف خوشنام ما !!!
شهید یوسف ازبستگان مابود ودر عین حال دوست !!بعداز این که مرحوم آقای نیکدل عموی او از زندگی عشایری اورا به شهر اندیمشک آورد حسابی گل کرد .یوسف فوتبال خوب بازی میکرد وشوخ طبع هم بود .درسش عالی بود . زمان جنگ بعد از دیپلم ریاضی دانشگاه دریانوردی قبول شد و چابهار درس می خواند . آن روزها من تربیت معلم بودم یوسف نامه برای من می فرستاد در نامه ها مراتب رشد معنوی وخودسازی را مشاهده میکردم . یوسف خیلی از کشورهارا رفته بود از آمریکاتااروپا وآسیا ولی هروقت می آمد از ایران ودین واسلام می گفت حتی یادم هست که دریکی از سفر ها نوار دعای کمیل باخودش برد تا وقتش را با ایمان قویش پرکند نه ... .شهید یوسف قنبری عدیوی سال آخر دانشگاه بدون این که به کسی بگوید از زاهدان !!!عازم جبهه شد و در کربلای 5شربت جاودانگی نوشید .روحش شاد.
موضوع : چند مثل هندی
1-کسی که عیب های تورامی جوید یک پدر است کسی که فضایل تورا می جوید یک حسود است 2-درجدال میان گاوهای نر پای گوساله است که می شکند 3-اگر نوکر بدون مزد است ارباب نباید خشمگین باشد
موضوع : با ادبیات ملت ها
یک مثل انگلیسی می گوید :هیچ باغی بدون علف وخار نمی شود
موضوع : رمضان وروزه
در حکایتهای بختیاری معتقدند که رمضان وروزه دوبرادربودند .رمضان روزه را کتک زد وسه روز به قهر رفت وغذانخورد ازاین رو بچه ها سه روز روزه بگیرند این عامل تمرینی است که در فرهنگ مردم برای تشویق کودکان به برپایی اعمال و امور دینی است
موضوع : قدر را قدر بدانیم
شب قدر که ارزش بسیاری در فرهنگ دینی ما دارد رسید وبدون درنگ سفره ی انعام وخیر خدا گسترده و ما مهمانان خوانده ی این ضیافت بی مانندیم . نام قدر با امام عشق وعرفان پیوند خورده ونام علی از مسجد وتکیه به گوش می رسد .قدررا قدر بدانیم. التماس دعا
موضوع : ابوعلي السينا ؟؟؟
اين ديگه خيلي مسخره است كه عربها به دليل نداشتن مفاخر علمي ادبي چهره دزدي مي كنن و بوعلي و ابو ريحان راعرب مي خوانند .شايد در آينده نوبت الحافظ والسعدي و المولوي و ....شود چون اونا هم گاهگاهي مرحمت فرموده به خاطر شيوخ قطري ؟؟؟؟شعر عربي گفته اند. اين اوج وقاحت است .ببخشيد الوقاحه !!!!!